עו"ד לינוי אולניק – זכויות

הקדמה:

כאגודה המנסה לסייע לחולים ולבני משפחותיהם יום יום, ככל יכולתנו, אנחנו רואים חשיבות רבה ודבר בסיסי ונדרש שחולי הטרשת הנפוצה יוכלו לפנות בעצמם בביטחון למוסד לביטוח לאומי לצורך השגת זכויותיהם, לאחר שכל המידע יונגש להם בצורה ברורה, בלשון ברורה ותוך מתן מלוא המידע והזכויות המגיעות להם כדין וביושר.

בפנייתנו זו אנחנו מבקשים לפרוס בפניכם שאלות הבהרה והערות שונות ביחס למקצת מהקשיים שבהם נתקלים חולי הטרשת הנפוצה בהשגת זכויות שעשויות להקל עליהם בהתמודדויותיהם ונודה על התייחסותכם ועל הסברכם.

כך, למשל, קשיי התפקוד של חולים בטרשת נפוצה אינם באים פעמים רבות לידי ביטוי בקצבת שירותים מיוחדים שלפעמים אינה ניתנת להם או ניתנת באחוזים נמוכים ביותר מכיוון שלעיתים עצם יכולת החולים לעשות דברים בסיסיים בעצמם פוגעת בזכויותיהם, למרות קשייהם הרבים. לאור האמור יש להתאים את טופס התביעה לקצבת שירותים מיוחדים ואת השינויים שהוכנסו במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (מבחן ה – IADL) ביחס לחולי הטרשת הנפוצה. לעניין זה ראו פרוט בקובץ המצ"ב לעניין קצבת שירותים מיוחדים.

קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות וזכויות נוספות:

1שהאם קיימת תלות כלשהיא בין 3 הקצבאות: נכות, שירותים מיוחדים וניידות?
תבגדול כן, אך השאלה היא מורכבת והתשובה עליה תלויה במספר רב של נתונים שמשתנים בין חולה לחולה.
2שבהמשך לשאלה הנ"ל, האם אי קבלת קצבה מסוימת או אחוזים מסוימים בקצבה מסוימת פוגעת באפשרות לקבלת קצבה אחרת? נודה על קבלת הסבר מפורט וברור על כך, הכולל את כל התנאים בקשר לכך
תכאמור הנושא סבוך ומורכב, אך אנסה להשיב על קצה המזלג, חולה המקבל 50% קצבת שירותים מיוחדים יאלץ לבחור בין קצבת שירותים מיוחדים לקצבת ניידות, למעט חריגים.
3שאיזה זכויות נוספות קיימות לאנשים המקבלים קצבת נכות, שירותים מיוחדים או קצבת ניידות?
תשיקום מקצועי, סיוע בשכר דירה, הנחה בחשמל, הנחה בארנונה, תו נכה.
4שבאיזה אופן מקבלים האנשים הזכאים לכך את הזכויות הללו ובאילו טפסים? נא לפרט את שמות הטפסים.
תעל מנת לממש כל זכות יש לפנות לגורם הרלוונטי בצירוף המסמכים הנדרשים, לדוגמא תו נכה – פנייה למשרד התחבורה עם צילום רישיון רכב ועוד.
5שהאם ניתן לקבל השתתפות של הביטוח הלאומי ברכישת טיטולים למשל ?
תקיים הליך במשרד הבריאות להתאמת חיו של הנכה למצבו.
6שהאם ההשתתפות מותנית בקבלת קצבה /קצבאות?
תכן
7שבמידה וכן, מהן ההתניות להשתתפות?
תגובה הזכאות

קצבת נכות:

8שהאם קבלת קצבת נכות תלויה בהכנסת בן/בת הזוג?
תלא
9שבמידה וכן, האם הקצבה תופחת או תישלל אם הכנסת בן/בת הזוג גבוהה?
תבמקרה של הכנסה נמוכה של בן/בת הזוג ניתן לקבל תוספת קצבה לקצבת הנכה ובמקרה בו בן/בת הזוג משתכרים גבוה מעל מבחן ההכנסה או מעלים את הכנסתם מעבר למבחן ההכנסה אזי הקצבה תשוב לגובהה המקורי, ללא התוספת.
10שהאם התוספת עבור התלויים שהם 2 הילדים הראשונים מופחתת בעקבות הכנסת בן/בת הזוג?
תלא
11שמאיזו סיבה תוספת התלויים ניתנת רק עבור 2 הילדים הראשונים?
תהחוק קובע כי נכה רשאי לקבל תוספת תלויים בגין בן / בת זוג המשתכרים מתחת למבחן ההכנסה ובגין עד 2 ילדים.
12שאיפה מסמנים את פרטי מחלת הטרשת הנפוצה בטופס התביעה לקצבת נכות? בסעיף 8 מסמנים טרשת או בסוף ב"אחר"?
תבמחלה נוירולוגית.
13שבעמוד 14 לחוברת "הזכויות שלך" מצוין כי הגשת התביעה לקצבת נכות באיחור עלולה לפגוע בזכות לקצבה. מה הכוונה באיחור?
תלאחר הפגיעה ביכולת ההשתכרות.
14שהאם מדובר בפגיעה מעבר להפסד הכספי של האדם באי ההגשה בזמן?
תלא, הפגיעה היא שניתן לקבל קצבת נכות עד שנה רטרואקטיבי בלבד, כל תקופה מעבר היא אובדן הקצבה.
15שלעניין נכות תפקודית מצוינת באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי דרגת אי כושר להשתכר – של 50% כתנאי למתן הקצבה. מצוין לאחר מכן שכתנאי למתן הקצבה צריך דרגת אי כושר בשיעור של 60% לפחות. נא להבהיר 50% ? 60% ?
ת60% דרגת אי כושר
16שמאיזו סיבה אדם הסובל משני ליקויים או יותר אחוז הנכות שלו משוקלל ולא חיבור של אחוזי הנכות על כל ליקוי? הדבר מפחית מזכויות החולים שכל ליקוי מהותי מאוד עבורם והעובדה שאדם כבר לקה בליקוי אחר אינה אמורה לפגוע בו.
תזוהי צורת חישוב הנכויות על פי החוק, חישוב משוקלל.

קצבת שירותים מיוחדים:

17שבעמוד 15 לחוברת הביטוח הלאומי "הזכויות שלך" מצוינת הזכאות לשירותים מיוחדים ומדובר באדם התלוי בעזרת אדם אחר בפעולות היום יום. מה מאפייני ההגדרה לאדם הזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה?
תפעולות היום יום הם: רחצה, הלבשה, אכילה, שליטה על הסוגרים וניידות - בוועדה רפואית נבחנת מידת העזרה הנדרשת לכל אחת מהפעולות וניתן ניקוד ולפיו נקבעת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים.
18שישנם חולים בטרשת נפוצה שעושים לעיתים פעולות מסוימות בעצמם אך עשיית הפעולות מתישה אותם מעל ומעבר למצופה מאדם רגיל. כיצד ניתן להקנות להם זכויות לעזרה?
תקצבת שירותים מיוחדים אינה ניתנת עקב קושי אלא עקב אי מסוגלת לבצע את הפעולה או חלק ממנה ובהתאם להגבלה ניתן הניקוד.
19שבתנאי הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים בעמוד 15 לחוברת הביטוח הלאומי מצוין מקרה של אדם שאינו זכאי לקצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות (לשירותים מיוחדים). מאיזה סיבה ישנו צורך ב- 75% נכות לשירותים מיוחדים במקרה כזה לצורך קבלת קצבת שירותים מיוחדים ולא מספיק 60% כמו במקרה של חולים המקבלים גם קצבת נכות?
תכך קובע החוק.

קצבת ניידות:

20שהאם ישנם מקרים שכדי לקבל קצבת ניידות צריך לקבל גם שירותים מיוחדים?
תלא
21שכיצד אדם שרכש רכב רגיל מקבל רכב גדול יותר כדי שיוכל להיכנס אליו עם כסא גלגלים? מה הפרוצדורה?
תיש צורך להגיש בקשה לוועדה לגודל רכב, מתקיימת ברחוב בארבעה בתל אביב.
22שמאיזה אחוזי ניידות אדם זכאי לרכוש רכב מסוג ואן?
תלאחר קיום ועדה לגודל רכב.
23שמה הפרוצדורה להחלפת רכב במהלך החמש שנים?
תאם מדובר באדם בעל רישיון נהיגה אזי לאחר 42 חודש ניתן לפנות לביטוח לאומי בבקשה לחידוש הלוואה עומדת ולאגם ללא רישיון נהיגה ניתן לפנות לביטוח לאומי לאחר 48 חודשים.
24שמה הפרוצדורה להחזרת הרכב לפני תום החמש שנים במידה שאדם כבר לא מסוגל לנהוג ואין לו יותר רישיון בשל מצבו?
תתלוי אם יש לאדם מישהו שינהג עבורו וירשם כמורשה נהיגה.
25שלעניין אדם שהוא חסר רכב מכיוון שאין לו אפשרות כלכלית לרכוש רכב, למשל, מתואר באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי כי: "חסר רכב או בעל רכב שרכבו מושבת, כאמור, יהיה זכאי לקצבה לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים באחד מן הסעיפים האלה:
סעיף א:
1. מלאו לו 18 שנים.
2. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות.
3. הוא משתכר. הוא איננו נכה לפי חוק הביטוח הלאומי".
לעניין זה, מדוע מצב שבו אדם הוא נכה לפי חוק הביטוח הלאומי, פוגע במתן קצבת הניידות החודשית?
תזהו הסכם הניידות
26שמדוע יש צורך בקביעת מוגבלות בניידות של 80% לפחות במקרה זה לצורך קבלת קצבת הניידות? זאת בניגוד לאדם שהוא בעל רכב שלגביו לא נקבעה התניה של 80% מוגבלות בניידות לצורך קבלת הקצבה.
תזהו הסכם הניידות
27שכפי ששאלנו לעיל, לעניין אדם שהוא חסר רכב מכיוון שאין לו אפשרות כלכלית לרכוש רכב, למשל, מתואר באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי כי: "חסר רכב או בעל רכב שרכבו מושבת, כאמור, יהיה זכאי לקצבה לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים באחד מן הסעיפים האלה:
סעיף ב:
1. מלאו לו 18 שנים.
2. הוא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים.
3. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100%, או שוועדה רפואית קבעה שהוא
זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו".
איזה אחוז של שירותים מיוחדים צריך לקבל כדי לקבל קצבת ניידות בהתאם לסעיף זה?
תעל מנת לקבל קצבת שירותים מיוחדים וגם קצבת ניידות יש צורך בקביעת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 105% לפחות למעט חריגים.
28שמאיזה סיבה צריך לקבל גם קצבה של שירותים מיוחדים לצורך קבלת קצבת הניידות בהתאם לסעיף זה?
תזהו הסכם הניידות.

שיקום מקצועי:

29שלעניין שיקום מקצועי המפורט בעמוד 19 לחוברת "הזכויות שלך" ובחוברת הספציפית לעניין זה: באיזה מקרים אדם יכול לפנות לשיקום מקצועי אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 20% לפחות?
תכל אדם יכול לפנות
30שהאם ישנה קצבה מיוחדת לאדם בתקופת השיקום?
תדמי שיקום בגובה קצבת נכות
31שהאם קיימת עזרה במציאת עבודה?
תלכאורה כן
32שבאיזה מקרים יכול אדם שלא הגיש תביעה לנכות כללית להגיש תביעה לשיקום מקצועי?
תלאדם שנקבעה נכות רפואית

חוברת "הזכויות שלך" בביטוח הלאומי ואתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:

33שנבקש לקבל הבהרה מה הכוונה ב"ליקוי חמור" לעניין הגדרת "נכה" בעמוד 14 לחוברת.
תגובה הנכות הרפואית שנקבעה.
34שנבקש לקבל הבהרה מה הכוונה ב"זכאות ממושכת לקצבה" לעניין הגדרת "נכה" בעמוד 14 לחוברת? מה עונה להגדרה של זכאות ממושכת?
תמעל 15 חודשים
35שבהגדרת "עקרת בית נכה" בעמוד 14 לחוברת מוזכר תנאי שמדובר בתושבת ישראל שהיא נשואה ונבקש לשאול: האם אישה שאינה נשואה לא תהיה זכאית לקצבה?
תהיא לא תיחשב עקרת בית
36שמה ההבדל בין אחוזי נכות רפואית לעניין קצבת נכות ואחוזי נכות של קצבה לשירותים מיוחדים?
תבעת קביעת הנכות הרפואית, על הרופא לקבוע האם זוהי נכות גם לצרכי שירותים מיוחדים.
37שמפורט בתניה לעיל: "שהכנסתו מעבודה אינה עולה על סכום מסוים". נבקש להבהיר על איזה סכום מדובר?
תתלוי באחוזי הנכות שנקבעו, ישנן מדרגות.

שאלות כלליות:

38שכל כמה זמן מותר להחליף רכב ? מה הפרוצדורה לכך ?
תבעל רישיון נהיגה כל 42 חודשים . חסר רישיון נהיגה כל 48 חודשים. יש לפנות למחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי.
39שבנוגע לקצבת ניידות - רופא נוירולוגית ברמב"ם מילאה את הטפסים לקבלת קצבת ניידות. (אני ללא רכב לא יכול לנהוג בגלל מגבלת ראייה, אחי מנייד אותי בנאמנות גדולה) מאז הגשת הטפסים למשרד הבריאות טרם קיבלתי תשובה, זימון ותגובה או אישור שקיבלו את המסמכים. מהו הלו"ז לקבלת התייחסות ומהם הקריטריונים לקבלת קצבה?
תתלוי באיזו לשכה מדובר, לרוב חודש וחצי.
40שיש לי נכות כללית 60% אני חולה בטרשת נפוצה כ- 4 שנים מטופלת בתל השומר. יש לי נכות קבועה הרבה שנים ואני מפחדת לפנות לביטוח לאומי עם תביעה שאני חולה בטרשת, יש לי פחד של בדיקות כל שנה. אני לא עובדת וגרה עם ילד
ב- 4300 ש"ח בחודש. אני זוכרת זה היה קשה לקבל 60% יציבה שיש לי ובגלל זה אני לא פונה לבטוח לאומי ולא מבקשת להגדיל את האחוזים. מה אפשר לעשות?
תחבל מאד, אין צורך לפחד, אלא צריך לנהל את ההליכים באופן חכם ומאורגן, כדאי להתייעץ עם עו"ד לפני פנייה, אשמח לעזור, אנא העבירי מספר טלפון דרך האגודה ואשמח ליצור קשר.
41שאני חי בקיבוץ. האם המוסד לביטוח הלאומי מבדיל בין קיבוצים שעברו הפרטה ובין קיבוצים שיתופיים ברגע שבודקים שכר של חבר (לפי ועדת לרון) או לפי 4 שעות עבודה ליום? (לפי ההיסטוריה של כל הקיבוצניקים)
תגובה השכר הוא הקובע ולא מקורו.
42שהאם אני זכאי לעובד סיעודי ?
תיש לבחון את מצבך, מרבית הזכויות אינן ניתנות בגין אבחנת המחלה, אלא בגין השפעת המחלה על התפקודים השונים, לרבות רישיון להעסקת עובד זר.
43שמי הגורם המממן של עלות העסקתו ?
תתלוי בגיל החולה, מצבו הסיעודי וכו', אוכל להשיב על השאלה בקבלת פרטים מלאים.
44שביטוח לאומי - זכויות - אני חולה בטרשת נפוצה במשך תקופה של כ- 40 שנה. בגלל המחלה אני מרותק לכסא גלגלים ואינני מסוגל לקום או ללכת. יש לי משרד של עריכת דין וזה המקצוע שאני עוסק בו עשרות שנים. עד לפני כשנה יכולתי גם לנהוג ברכב אוטומטי שמותאם לנכים כי הנכות מתבטאת בחלק התחתון של הגוף. כשהרגשתי שאינני יכול לנהוג יותר הגשתי בקשה לביטוח לאומי שאשתי ובני יהיו מורשי נהיגה ברכב והם לוקחים אותי מדי בוקר וצהריים לעבודה וחזרה וגם לבתי המשפט. נדהמתי לראות שעקב המצב החדש שנוצר אינני מקבל את מלוא דמי הניידות עבור אחזקת הרכב והסכום שמועבר אלי מדי חודש קוצץ באופן משמעותי. כשפניתי לפקידה בביטוח לאומי לקבל הסבר היא הודיעה לי שהחוק הוא שקבע שהסכום של הניידות יקוצץ. במקום לתת פיצוי לאשתי ובני שעוזבים כל עבודה אחרת ומסיעים אותי והם נפגעים בכך שהם צמודים אלי "זכיתי" לקיצוץ בסכום הניידות שמגיעה לי. האם זה נראה הגיוני?
תיש לבחון את שיעור המוגבלות בניידות והאם נקבע כי הינך זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים? מה המרחק בין מקום העבודה למקום המגורים?