ביטוח לאומי

אגף נכות, אגף שיקום , אגף זקנה ושאירים

1.שהאם מקבלים שיקום מקצועי רק עד גיל 60?
תעפ"י החוק הזכאות לשיקום הינה עד גיל פרישה והינה עד גיל 60.
יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שבדיקת הזכאות הינה פרטנית בהתאם להשכלה, כישורים והשלכות תפקודיות של האדם, והכל בהקשר לישימות התוכנית המבוקשת בעולם העבודה ואפשרות לייצר מקור פרנסה.
2.שהיום אני זכאית לקצבת נכות. בעוד מספר חודשים אני נכנסת לגיל 62 שיאפשר לי לקבל ולהיעזר למחיתי בקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.
השאלה היא האם אוכל לקבל גם את קצבת הנכות שלי ובנוסף גם קצבת הזקנה?
למותר לציין כי אייני מסוגלת לעבוד וזה מהווה מקור הכנסתי היחיד.
תע"פ חוק לא ניתן לקבל גם קצבת זקנה וגם קצבת נכות כללית.
במידה ומקבל קצבת נכות ומגיע לגיל זקנה וקצבת הנכות שלו הייתה גבוהה מקצבת הזקנה שהוא עתיד לקבל, הוא יקבל השלמת קצבה, כך שסכום קצבת הזקנה שלו יהיה בגובה קצבת הנכות שקיבל ביום שעבר לקבל קצבת זקנה.
3.שכיצד ניתן לקבל עזרה בבית לאחר שהמצב בריאותי והפיזי קשה ואין אפשרות לתפקד כנדרש.
למרות הקשיים עם ביטוח לאומי?
תמבוטח שגילו מתחת לגיל פרישה ועד חצי שנה לאחר גיל פרישה הזקוק לעזרה במשק הבית ועזרה בפעולות היומיום יכול להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.
קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למבוטח הזקוק לעזרה בפעולות ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה והיגיינה אישית וכן לתפעול משק הבית.
וכן מי שזקוק להשגחה למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.
לבדיקת הזכאות יש למלא תביעה לקצבת שירותים מיוחדים בצרוף מסמכים רפואיים ולהפנותם לביטוח לאומי.
את התביעה ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי ולשלוח אותם דרך האתר.
אם גיל המבוטח מעל חצי שנה ממועד גיל פרישה עליו לפנות למחלקת סיעוד.
4.שמדוע בוטלה הקצבה החודשית של הנכות לטרשת נפוצה וניתן רק לקבל קצבת זקנה?
הרי הנכות קיימת ואפילו נעשית קשה יותר לקבלה.
תע"פ חוק לא ניתן לקבל גם קצבת זקנה וגם קצבת נכות כללית.
לכן במעבר לזקנה מקבלים קצבת זקנה בשווי קצבת הנכות שקיבל הנכה ביום שעבר לזקנה.
5.שבחולים הסובלים מבעיות שמצריכות אשפוזים ארוכים.באותם חודשיים לא יכולים לצאת ברכב ממונע האם אין מקום שהחישוב של מספר היציאות יהיה בממוצע שנתי או בתקופות ארוכות יותר כך שהביטוח לאומי ישלם לחולים את קצבת הניידות? זו הכנסה עיקרית שלה הם כל כך זקוקים לה.
תקצבת הניידות הינה קצבה חודשית, במידה ולא מתקיימים התנאים על פי הסכם הניידות לא ניתן לשלם קצבה.
6.שלמה לא מביאים נוירולוג לכל וועדה של ביטוח לאומי כי הרופאים הרגילים הם לא כשירים מספיק כדי לאבחן את המחלה. מכיוון שיש לה המון תסמינים.
תבוועדות הרפואיות של נכות יושבים נוירולוגים ובמקרה שהרופא המנתב חושב שנכון להתייעץ עם נוירולוג הוא מפנה לנוירולוג. כמו כן אם הרופא שאמור להחליט חושב שנדרשת לו חוות דעת של נוירולוג הוא יתייעץ אתו.
7.שהאם ביטוח לאומי עוזר לנגישות לבית- נכות 100% ולשיפוץ מקלחת?
תלא.
8.שמדוע מופחתת קצבת הניידות למי שאין לו רישיון נהיגה בשל מחלתו וברור שבן משפחה עוזר להביאו ממקום למקום?
תמתחילתו של ההסכם נערכה הבחנה בין בעל רישיון נהיגה לחסר רישיון נהיגה.
מלוח הקצבאות ניתן ללמוד שבחלק מהקטגוריות לבעלי רכב פרטי ההבדל הוא מינורי (עומד על שקלים בודדים) אנו סבורים שההבחנה היא פועל יוצא מההנחה שבעל רישיון נהיגה משתמש ברכב יותר ממי שהינו חסר רישיון נהיגה ותלוי באדם אחר שהרכב משמש גם אותו לצרכיו האישים, ברכב אבזרים מיוחדים.
הפער נובע מכך שלבעל רישיון נחוץ להתקין יותר אבזרים וביטוחם מייקר את אחזקת הרכב.
9.שלמי שאין בן משפחה ולחולה אין לו רישיון נהיגה- מדוע הוא זקוק לאחוזי ניידות גבוהים יותר על מנת לקבל קצבה וקצבתו מופחתת?
תהתניה זו נחקקה לפני מספר גדול של שנים, ככל הנראה משיקולי תקציב ומתן עדיפות לנכים הקשים ביותר.
10.שהאם אדם שלא זכאי לאחוזי נכות מכיוון שמשתכר מעל הסכום המותר יכול לפנות ולבקש שיקום מקצועי במידה והוא מתקשה בהמשך העבודה לאור מצבו?
תבמידה שנקבעו לאדם 20% נכות רפואית לפחות – רשאי לפנות לשיקום, אשר יקבל החלטה על הזכאות בהתאם ליתר הכללים.
11.שהאם צריך לפנות לרופא תעסוקתי כדי לתבוע קצבת נכות?
תבהחלט לא.
12.שבמידה ואין צורך- למה מיועד הרופא התעסוקתי?
תלא, אין חובה לפנות לרופא תעסוקתי לפני שמגישים תביעה לקצבת נכות.
ההערכה של אבדן כושר העבודה נעשית במסגרת הטיפול בתביעה לנכות כללית.
כמובן שאין מניעה מלפנות לרופא תעסוקתי באופן פרטי, וחוות דעתו תובא בחשבון במסגרת הוועדה הרפואית.
13.שהאם אדם שקיבל ניידות וגודל הרכב 1300 סמ"ק למשל יכול לרכוש רכב עם מנוע גדול יותר? במידה וכן- מה הפרוצדורה לכך?
תהמוגבל בניידות יכול לרכוש רכב גדול יותר ההטבות ישולמו לפי הרכב הקובע לגביו.
14.שאיך אפשר לדעת האם לרדת באחוז המשרה- האם יש סיכוי שהתביעה לקצבת נכות תתקבל? אני לא יכולה להגיש את התביעה אם אני עובדת ולא רוצה לעזוב את העבודה או לרדת באחוז המשרה לפני שאני יודעת אם תאושר לי הקצבה, אני חוששת לצאת קרחת מכאן ומכאן.
תלצורך בדיקת תביעה לקצבת נכות כללית בודקים בין היתר האם ישנם 90 ימים לפחות בהם מגיש התביעה השתכר מתחת ל- 60% מהשכר הממוצע במשק (ברוטו) במהלך 15 החודשים האחרונים שלפני הגשת התביעה. נכון ל- 2016 מדובר ב- 5,678 ₪ והנתון מתעדכן כל שנה בהתאם לשינוי בשכר הממוצע במשק (בבדיקה זו לא מתחשבים בדמי מחלה – גם אם גבוהים).
לכן, ניתן להגיש תביעה לנכות כללית גם אם עובדים. אין סתירה בין השניים ואפילו להיפך.
במידה והמצב הבריאותי מאפשר, מומלץ להמשיך לעבוד.
15.שהאם ניתן לתבוע ניידות אחרי גיל פרישה?
תלא ניתן לתבוע הטבות בניידות לאחר גיל הפרישה. (גיל הפרישה הקבוע לנשים וגברים הינו 67) אם התובע פנה ללשכת הבריאות לפני גיל הפרישה, הוא עשוי להיות זכאי להטבות בניידות גם אם הבדיקה בפעול תהיה אחרי גיל הפרישה ובלבד שהגיש תביעה תוך 60 ימים מקבלת החלטת הוועדה.
16.שמי זכאי לעובד זר ומה הפרוצדורה לקבלת עובד זר? מי מממן זאת?
תאישור העסקת עובד זר ניתן לקבל ממשרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, אגף התרים ענף סיעוד. לצורך קבלת התר העסקת עובד זר, יש להגיש בקשה להעסקת עובד זר לרשות האוכלוסין לאחר תשלום אגרה. את הבקשה להעסקת עובד זר ואת אגרת התשלום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים,ממון העסקת עובד זר הינו על חשבון המבוטח עצמו.
אם המבוטח זכאי לשירותים מיוחדים האישור להעסקת עובד זר ניתן אוטומטי לאחר הגשת הבקשה.
17.שלצורך מה ישנה חתימה בעמוד 2 לטופס התביעה לקצבת נכות על הסכמה לקביעת הנכות ללא נוכחות? האם ישנם מקרים שבתביעה לקצבת נכות של חולי טרשת נפוצה מחליטה הוועדה ללא נוכחות האדם?
תהחתימה על בדיקה ללא נוכחות מיועדת למבוטחים שמעדיפים שלא יזומנו לוועדה רפואית או שאינם יכולים פיזית להגיע עקב מצבם הבריאותי.
במקרה שהמבוטח חותם על אישור זה, רופא המוסד מנסה לקבוע את הזכאות לנכות ע"פ המסמכים הרפואיים שנמסרו לו בלבד, מבלי לזמן את המבוטח.
במידה והרופא אינו מסוגל לקבל החלטה רק ע"פ מסמכים, יזומן המבוטח לוועדה בכל מקרה.
לרוב, מתקבלת החלטה ללא זימון המבוטח לוועדה.
18.שהאם ניתן לתבוע נכות למרות שאדם עובד ומשתכר מעל הסכום המותר כדי להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי וכדי קבל אחוזי נכות למרות שלא יקבל קצבה?
תבמידה ואדם משתכר מעל הרף המזכה ואין לפחות 90 ימים בהם השתכר מתחת לרף ההכנסות המזכה(5,678 ₪ נכון ל- 2016) – תביעתו לנכות כללית לא תיבדק והוא לא יעמוד בפני וועדה רפואית.
במקרים כאלה ניתן לבצע וועדות רפואיות רק לצורך מס הכנסה (וועדות בתשלום).
אך הרף משתנה מקצבה לקצבה. לצורך העניין הרף המזכה בקצבת שירותים מיוחדים הוא 5 פעמים השכר הממוצע במשק (כ- 47,000 ₪ לחודש) ולקצבת ניידות אין רף הכנסות מזכה כלל.
19.שהאם כדאי לאדם שקיבל 70% בניידות ממשרד הבריאות ולא משתמש באמצעי עזר להגיש ערעור – האם יש טעם בערעור?
תזכות הערעור הינה זכותו של המבוטח, אותה הוא יכול למצות בכל מקרה בו הוא מרגיש כי ההחלטה אינה תואמת את מצבו או אם למשל אם אין התייחסות לליקוי/מחלה עליו התלונן.
20.שאני חולה בטרשת נפוצה במשך תקופה של כ- 40 שנה. בגלל המחלה אני מרותק לכיסא גלגלים ואינני מסוגל לקום או ללכת. יש לי משרד של עריכת דין וזה המקצוע שאני עוסק בו עשרות שנים.
עד לפני כשנה יכולתי גם לנהוג ברכב אוטומטי שמותאם לנכים כי הנכות מתבטאת בחלק התחתון של הגוף. כשהרגשתי שאינני יכול לנהוג ברכב אוטומטי שמותאם יותר הגשתי בקשה לביטוח לאומי שאשתי ובני יהיו ומרשי נהיגה ברכב והם לוקחים אותי מידי בוקר וצהריים לעבודה וחזרה וגם לבתי משפט. נדהמתי לראות שעקב המצב החדש שנוצר אינני מקבל את מלוא דמי הניידות עבור אחזקת הרכב והסכום שמועבר אלי מדי חודש קוצץ באופן משמעותי. כשפניתי לפקידה בביטוח לאומי לקבל הסבר היא הודיעה לי שהחוק הוא שקבע שהסכום של הניידות יקוצץ. במקום לתת פיצוי לאשתי ובני שעוזבים כל עבודה אחרת ומסיעים אותי והם נפגעים בכך שהם צמודים אלי "זכיתי" לקיצוץ בסכום הניידות שמגיעה לי. האם זה נראה הגיוני?
תנשמח לתת תשובה פרטנית למקרה זה כשיועברו אלינו פרטים מזהים.
21.שבאופן כללי – במידה ואדם מקבל אחוזים בנכות, ניידות או בשירותים מיוחדים – איך אפשר לדעת האם האחוזים מתאימים למצבו או שכדאי לו להגיש ערעור?
תזכות הערעור הינה זכותו של המבוטח, אותה הוא יכול למצות בכל מקרה בו הוא מרגיש כי ההחלטה אינה תואמת את מצבו או אם למשל אם אין התייחסות לליקוי / מחלה עליו התלונן.
22.שבמידה ואדם לא משתמש בכיסא גלגלים וזקוק גם לניידות וגם לשירותים מיוחדים - איך הוא יכול לדעת האם עדיף להגיש תביעה לשירותים מיוחדים או לניידות? האם כדאי להגיש את 2 התביעות ואז לבחור בהתאם למה שיקבל יותר?
תזכות הבחירה ניתנת למבוטח כאשר קיים הכפל בין שר"מ לניידות בכדי למצות את זכויותיו יש להגיש את 2 התביעות, מי שנקבעו לו 100 אחוז בניידות או 112 אחוז בשר"מ זכאי לקבל את שני הגמלאות גם אם אינו משתמש בכיסא גלגלים.
23.שאדם שקיבל שירותים מיוחדים וניידות לפני גיל פרישה – האם יקבל אותו דבר אחרי גיל פרישה?
תמבוטח הזכאי לקצבת ניידת לפני הגיעו לגיל פרישה קצבתו לא תשתנה בהגיעו לגיל פרישה.
24.שבמידה והתשובה חיובית – האם ניתן להגיש החמרת מצב?
תניתן להגיש החמרת מצב.
25.שהאם ניתן להחליף רכב בתוך ה– 5 שנים במידה ואדם רוצה להחליף את הרכב ?
לרכב גדול יותר? במידה וכן – מה הפרוצדורה לכך?
ת5 שנים זו תקופת ההחלפה ברכב לאבזרים מיוחדים בלבד.
ניתן לאשר החלפה בטרם עת לפני 5 שנים רק בנסיבות קבועות כגון: החמרה במצב הרפואי שאינה מאפשרת שימוש ברכב הקיים וזאת על פי קביעת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים במקרים אלו יש להגיש תביעה להלוואה עומדת בצירוף מסמכים עדכניים המעידים על החמרה.
26.שיש לי טרשת נפוצה הגורמת ל"התקפים" מידי פעם ויומיומיים המתבטאות בתחושה של צריבה ביד ימין וחוסר שליטה ביד שמאל, אני משתדל להימנע מכמה דברים כמו נסיעה ברכב או עבודות פיזיות שיכולות להחמיר את המצב, אפילו לשחייה בברכה אני נמנע כדי לא לאמץ יותר מדי את יד ימין.
חוסר שינה יכול גם לגרום להפרעה בתפקוד, ולכן אני משתדל לשון יותר ממה שהייתי בעבר.
כמו כן, יש לי תחושה של עייפות מדי פעם, ואני מרבה להשתמש בתחבורה ציבורית.
רציתי לשאול שתי שאלות:
א. האם יש הכרה בביטוח לאומי למצבי הנ"ל? או זכויות כלשהן ואם כן מה עושים ולמי פונים?
ב. בנושא של ניידות, אינני הולך עם קביים או משהו כזה, אך האם המצב שלי, של עייפות, והימנעות מנסיעה ברכב אלא בתחבורה ציבורית מוכרת על ידי ביטוח הלאומי? ואם כן למי פונים וכיצד עושים זאת?
תא. מומלץ להגיש תביעה לקצבת נכות כללית. במידה ותיקבע נכות רפואית בגין המגבלות האלו יתכן ותהיה זכאי לקצבת נכות ו/או להטבות והנחות שונות מטעם גופים מלבד הביטוח הלאומי כגון רשויות מוניציפליות, רשות המיסים, משרד התחבורה ועוד.
לטופס התביעה לנכות כללית יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים המציגים את מצבך הרפואי ותלושי שכר מ- 15 החודשים האחרונים במידה ועבדת.
את התביעה, המסמכים הרפואיים ותלושי השכר יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי הקרוב.
חשוב! ניתן גם להגיש תביעה באתר האינטרנט ולצרף את המסמכים כקבצים סרוקים.
ב. אחוזי המוגבלת נקבעים ע"י הוועדה רפואית בהתאם לרשימת הליקויים וכולל מוגבלות בגפיים התחתונות בלבד.
27.שאני חליתי לאחר שעבדתי 7 שנים כמורה בתיכון במשרד החינוך, לאחר נמספר שנים נאלצתי לרדת בעבודה ל- 1/2 משרה והמשכורת לצערי ירדה בהתאם כבר איזה 10 שנים וקשה לי בעבודה.
וזה פוגע בי ובמשפחתי פיזית ונפשית.
האם ניתן לתבוע את משרד החינוך/ ביטוח לאומי שלא מפצים אותי כאשר על פי ביטוח לאומי יש לי 30% נכות. ואני עובדת מדינה. מה ניתן לעשות?
אנחנו במינוס קבוע ולמה אף אחד לא מפצה, עוזר?
תלאור העובדה שנקבעו 30% נכות רפואית בלבד. לא ניתן לשלם קצבת נכות, יחד עם זאת במידה שיש החמרה במצבך הרפואי ניתן לפנות בבקשה לתביעה חוזרת.