פרוטוקול ישיבת הוועד

נכתב על ידי המזכירה או על ידי מי שהוסמך לכך על דעת הוועד או המנכ"ל, וכולל:

  1. שמות חברי הוועד הנוכחים ושמות חברי הוועד הנעדרים, כולל הסיבה להיעדרותם.
  2. שמות האורחים (אורחים מוזמנים על דעת יושב-ראש הוועד).
  3. החלטות שהתקבלו והחלטות שנדחו בידי חברי הוועד.

יושב-ראש הוועד מאשר בחתימתו את הפרוטוקול, והפרוטוקול מועבר לחברי הוועד בטרם יתכנסו שוב. בכל ישיבה מאשרים חברי הוועד את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.