נספחים לישיבת הוועד

אם המנכ"ל מוצאת לנכון, יש להוציא דוחות פעילות או דוחות אחרים לעיון חברי הוועד לפני הישיבה, וזאת כדי שלא יצטרכו לעיין בהם בזמן הישיבה.