מידע כללי

חוק זכויות החולה ותקנות נגישות השירות קובעים שני עקרונות חשובים:

 1. איסור הפליית אנשים עם מוגבלות במתן שירות- נגישות בשירות כחלק בלתי נפרד מהשירותים המיועדים לכלל הציבור, באופן שיקל על קבלת המידע ועל ההתמצאות במקום.
 2. זכותם של אנשים עם מוגבלות לכבוד- יחס אדיב ומכובד, שיאפשר את
  קבלת השירות באופן עצמאי, בטיחותי ושיווני.

מיהו "אדם עם מוגבלות"?

אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית אשר בשלה מוגבל תפקודו בתחומי החיים השונים.

מהי "הנגישות" שבה עוסקות התקנות?

התקנות אינן עוסקות בנגישות פיזית למבנים. הן מתייחסות לגורמים סביבתיים המקלים על קבלת השירות. גורמים סביבתיים אלו הם חלק חשוב מאוד ביכולתו של האדם עם מוגבלות לתפקד. הם יכולים לסייע לו או להציב בפניו מחסום. מטרת החוק היא לשמור על זכותם של אנשים עם מוגבלות לכבוד ולשוויון, תוך הפיכת הגורמים הסביבתיים השונים לעזר.

כיצד ניתן לקיים עקרונות אלו?

 • התאמת המקום לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות. למשל, באמצעות ריהוט, שילוט, מודעין, קופות המתנה ועוד.
 • התאמת אמצעים למתן שירות ומידע לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות. למשל, חלופות למידע מודפס, הספקת מידע בעל פה, עלונים בכיתוב מוגדל/מוקלט/כתב ברייל.
 • קביעת נוהלי מתן שירות מתאימים.
 • הסברה והדרכת עובדים.

על מי חל החוק (כלומר, את מי הוא מחייב לנקוט בפעולות הקבועות בו) ועד מתי יש לתקן את הליקויים?

 • על רשות ציבורית קיימת, עד תאריך 1.11.2018
 • על גוף פרטי קיים, עד תאריך 1.11.2017
 • על גופים חדשים, מיום פתיחתם לציבור
  מכאן עולה שהחוק חל על מגוון רב של ארגונים ומוסדות המספקים שירותים רפואיים. למשל, מקומות גדולים, כגון בתי חולים ומרכזים רפואיים של קופות החולים, אך גם על מקומות קטנים יותר, כגון מרפאות פרטיות.

היכן ניתן למצוא מידע על הכללים הקבועים בתקנות ועל השינויים הצפויים בעקבותיהן?

כל ארגון או מוסד יפרסם את המקומות שברשותו, שבהם ניתן שירות נגיש ואת אופן ההנגשה לשירות. הפרסום ייעשה באמצעות חוברות מידע, אתרי אינטרנט ושירות טלפוני של השירות או המוסד.
כמו כן, ניתן למצוא מידע באשר לתקנות באתר "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות" של משרד המשפטים בכתובת:
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/Pages/default.aspx

המוסד הרפואי לא מציע את כללי הנגישות המתחייבים. מה לעשות?

 1. ראשית, רצוי לפנות לנציג/רכז הנגישות של קופת החולים או המוסד הרפואי הרלבנטיים אם קיים בעל תפקיד כזה במוסד. פרטים בנושא ניתן לקבל אצל המוסד המפר.
 2. שנית, ניתן לפנות לארגון "בזכות" בכתובת http://bizchut.org.il/he  על מנת לקבל ייעוץ וסיוע.
 3. שלישית, ניתן לפנות לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות של משרד המשפטים- כל אדם יכול לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות באתר שכתובתו מצוינת לעיל. הנציבות רשאית להוציא צו למוסד/לארגון שהפר את התקנות שיחייב אותו בביצוע ההתאמות.
  הפרת הצו עלולה להביא לחיובו של המוסד המפר בקנס. אתר הנציבות נמצא בכתובת:
  http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyonSite/Pages/default.aspx
 4. רביעית, אם פניה לגופים האמורים לא סייעה בפתרון הבעיה, ניתן לנקוט באמצעים משפטיים של הגשת תביעה אזרחית לפיצוי- אדם עם מוגבלות שטוען להפרת התקנות יכול להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט לפיצוי על הנזק שסבל עקב הפרת התקנות. ארגון או מוסד שהפרו את התקנות עלולים להיות מחויבים בפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של 50,000 שקלים.

חשוב לדעת!

 1. במקרים שבהם ביצוע ההתאמות לשירות יטילו נטל כלכלי כבד מידי על נותן השירות )למשל, עד כדי חשש להתמוטטות כלכלית(, או שאלו אינן ניתנות לביצוע מסיבות הנדסיות, יכול נותן השירות לקבל פטור מביצוע ההתאמות. על נותן השירות תחול, במקרה כזה, החובה לבצע במקום התאמות נגישות חלופיות שיקלו על קבלת השירות במידת האפשר.
 2. על נותן השירות חלה חובה למסור לצוות העובדים מידע באשר לחובותיהם על פי החוק, לאיסור להפלות אנשים עם מוגבלות במתן שירות ולחובתם לתת שירות שוויוני.
 3. על מנת להקל על העובדים במתן שירות נגיש, על המעביד חלה חובה להדריך אותם באשר לסוגי המוגבלויות, באשר לאופן שבו הם עשויות לבוא לידי ביטוי בעת מתן השירות ובאשר לדרכים האפשריות להקלה על אנשים עם מוגבלויות בעת קבלת שירות.