ועדת כספים

חברי הוועדה: הגזבר, שהוא יושב-ראש הוועדה וגם חבר ועד, המנכ"ל, מנהלת שירות לחולים, ועוד.
נושאי הדיון: נושאים כספיים. החלטות הוועדה מחייבות את האגודה ואת עובדי האגודה.
פרוטוקול: הוועדה כותבת פרוטוקול, ולאחר שהפרוטוקול חתום ומאושר בידי יושב-ראש הוועדה, הוא מובא לידיעת חברי הוועד.