Untitled-2

הכנסת
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ה,
14/07/2015:

בשעה  10:00: העלאת המודעות לחולי טרשת נפוצה בישראל
מוזמנים:
נציגי משרד הבריאות (ראש אגף מינהל טכנולוגיות), משרד הרווחה והשירותים החברתיים (מנהל אגף שיקום), משרד המשפטים, משרד משרד הבינוי, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר),  המרכז לשלטון מקומי, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, צב"י – ארגון צרכני בריאות, האגודה לזכויות החולה, מוזמנים שונים.