אספה כללית

אספה כללית שנתית של חברי האגודה, המתכנסים בה אחת לשנה.
הזמנות לאספה הכללית נשלחות לכלל החברים הרשומים באגודה, וגם לאנשי מקצוע ולידידים.
האספה הכללית מאשרת את המאזן השנתי של האגודה, את יושב-ראש האגודה ואת חברי הוועד המנהל, מסכמת את פעילותה של האגודה בשנה שקדמה לה ומאשרת את התכניות לשנה שתבוא אחריה.
כל שינוי בתקנון, כל החלטה תקפה אחרת וכל הסמכה של חברי הוועד המנהל זקוקים לאישור האספה הכללית.
דוח מהאספה הכללית, חתום בידי שני חברי הוועד המנהל, נשלח לרשם העמותות בתוך שבועיים מיום קיום האספה. לדוח זה מצורף המאזן המבוקר, החתום בידי רואה חשבון ובידי שני חברי הוועד המנהל.
החלטות האספה מחייבות את האגודה.